Kohászati Gyűjtemény

A múzeumot 1949-ben alapították. Először a diósgyőri vasgyárban kapott helyet, majd Miskolc-Felsőhámorban telepedett meg a Szinva- és a Garadna-patak összefolyásánál elhelyezkedő, a 18. században épített, eredetileg kancelláriaként funkcionáló barokk stílusú hivatalházban. A gazdag tárgyi emlékek mellett a hazai kohászat történetéhez kapcsolódó kéziratok, műszaki rajzok, fotók, szakkönyvek és szakfolyóiratok is a múzeum gyűjteményének részét képezik. Az állandó kiállítás a magyar és az egyetemes vaskohászat fejlődéstörténetét mutatja be a fáraók korától egészen napjainkig. Diorámák, működő modellek, makettek és dokumentumok segítségével ismerhetjük meg itt a nyersvas- és acélgyártás fejlődését; a kiállítás tárgyai szemléletesek és méretarányosak, így mindenki könnyen megértheti a folyamatokat. A vaskohászat négy fő ágát (vasgyártás, acélgyártás, kovácsolás, hengerlés) részletesen, míg az öntvénygyártást, valamint a drót- és hideg húzást kisebb terjedelemben mutatja be a tárlat. A földszinti előtérben a kohászathoz köthető művészeti alkotások, az első emelet előterében Fazola Henrik kovácsmesterrel, a hazai kohászat és ipari kultúra előmozdítójával kapcsolatos emlékek láthatók. Az emeleti kiállítótér első helyiségében ókori fémleletek másolatai és középkori vaskohók ásatásaiból származó tárgyak találhatók, de a nagyolvasztók működését szemléltető eszközöket is itt helyezték el. Az acélgyártás folyamatát ismertető teremben tekinthető meg az anyagvizsgálás módszereit bemutató rész. A második emeleten a kovácsoláshoz és a sajtoláshoz szükséges berendezéseket, valamint a járműépítés emlékeit találjuk. Az utolsó terem a hengerelési eljárásokkal, továbbá külföldi és hazai sínekkel ismerteti meg az érdeklődőt. Különleges darab a 12?13. századból származó, Imolán és Kőszegfalván feltárt vasolvasztó, az úgynevezett bucakemence, a mecenzéfi kézi kovácsolású szeráru-kollekció és az Al-Duna szabályozásánál használt acélvéső. A Kohászati Múzeumhoz tartozó Massa Múzeum (Miskolc-Újmassa, Ómassai út) a diósgyőri vaskohászat történetének első száz évét mutatja be. Épülete mellett emelkedik az egyik legjelentősebb hazai ipari műemlék, a faszéntüzelésű nagyolvasztó ? közismert nevén a Fazola-kohó ?, a Garadna-patak túlpartján pedig a vaskohászatban és a bányászatban használt gépi berendezések skanzenjét tekinthetik meg a látogatók.3517 Miskolc-Felsőhámor, Palota utca 22.

Nyitva tartás:Egész évben. Kedd-Szer előre bejelentett csoportoknak, Csüt-Pént 10:00-16:00, Szom 10:00-16:00

+36 46 379 375
www.kohmuz.t-online.hu
kohaszatimuzeum@mmkm.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
508
Kiskönyvtár

TEMATIKA

A ajánlatai

EMLÉKHANGVERSENY BARTÓK BÉLA HALÁLÁNAK ÉVFORDULÓJÁN

2019. szeptember 26-án, csütörtökön 18:00 órakor Borbély László zongoraestjére kerül sor a Bartók Emlékházban.

Bartók Béla Emlékház
Budapest


Cérnahangversenyek

Ősi zene Mongóliától a Kárpát-medencéig

2019. szeptember 28-án szombaton 11:00-kor ismét Cérnahangversenyek nagyóvodásoknak és általános iskolásoknak.

Bartók Béla Emlékház
Budapest


Szobori búcsú Ópusztaszeren

Szeptember 8-án, vasárnap felidézzük az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban a régi Szobori búcsúk hangulatát: a környékbeliek fogatokon, kordékon, lovaskocsikon érkeznek a búcsúra.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


A vágy titokzatos tárgyai

Szotyory László kiállítása

Ezen a nagy­sza­bá­sú tár­la­ton be­mu­ta­tás­ra ke­rü­lő fest­mé­nyek az élet­mű­nek azt a sze­le­tét kép­vi­se­lik, amely­ben az új fes­té­szet­től a poszt­mo­dern ha­gyo­má­nyo­kon ke­resz­tül ívelő ér­zé­ki fes­tés­mód mint lét­fosz­tott eg­zisz­ten­cia je­le­nik meg.

Műcsarnok
Budapest


Konkoly Gyula | 68 – 78

A gaz­dag és szer­te­ága­zó élet­mű­vet fel­vo­nul­ta­tó Kon­koly Gyula, az Ipar­terv ge­ne­rá­ció egyik leg­is­mer­tebb kép­vi­se­lő­je, a leg­kü­lön­fé­lébb avant­gárd és ne­o­avant­gárd kí­sér­le­te­ket kö­ve­tő­en tért vissza a fi­gu­ra­tív fes­té­szet­hez.

Műcsarnok
Budapest


Kondor Attila | Szabadságtapasztalat

A mű­vész egész pá­lyá­ja során el­mé­lyül­ten fog­lal­ko­zik a kép­ző­mű­vé­szet­nek gon­do­la­ti hát­te­ret biz­to­sí­tó fi­lo­zó­fi­ai, esz­té­ti­kai alap­kér­dé­sek­kel úgy, hogy mi­köz­ben érez­he­tő a múlt em­lé­ke­i­nek, ered­mé­nye­i­nek tisz­te­le­te, min­den mű a saját sze­mé­lyes ta­pasz­ta­lá­sá­ból, él­mé­nye­i­ből szü­le­tik.

Műcsarnok
Budapest