Szent István Király Múzeum - Állandó Régészeti Kiállítás, Középkori Romkert

A Szent István Király Múzeum központjaként funkcionáló, barokk stílusban épült egykori jezsuita, majd ciszterci rendház épülete 1978-ban került az intézmény kezelésébe. A 2012 óta Székesfehérvár fenntartásában működő múzeum állománya már a nyolcvanas évek elején meghaladta az egymillió tárgyat, ezzel az ország három legnagyobb gyűjteményének egyikévé vált. Kollekciói közül ma a több mint 1 250 000 tárgyból álló régészeti anyag a legkiterjedtebb, de jelentős a történeti, numizmatikai és néprajzi, továbbá a képzőművészeti kollekció is. A régészeti gyűjteményből különösen fontos a nadapi bronzkori kincslelet és az aranyékszerekben gazdag igari avar fejedelmi sír, míg a középkort leginkább kőfaragványok képviselik. A régészeti állandó tárlatokon kívül az intézmény időről időre összegző jellegű időszaki kiállításokon mutatja be a múzeumban zajló kutatások eredményeit. A székesfehérvári Koronázó téren található Középkori Romkert a magyarság egyik legfontosabb nemzeti emlékhelye. A Szűz MáŹria tiszteletére emelt egykori kiŹráŹlyi préŹpostŹsáŹgi tempŹlomot Szent István kezdte el építeni 1015 körül. Az évszázadok során több ízben bővített, átépített és felújított háromhajós bazilika a középkori magyar állam legszentebb helye volt, hiszen a királyok koronázási helyeként szolgált. A koronán kívül itt őrizték az ország kincstárát, levéltárát és a méltósági jelvényeket is, a hódoltsági időkben azonban lőporraktárnak használták a bazilikát, így az a város 1601. évi ostroma során felrobbant. A 19. század végén folytatott ásatások során a bazilikának mintegy háromnegyed része került felszínre. A Műemlékek Országos Bizottsága 1936?37-ben ismét feltárta a templomot és konzerváltatta azt; a romkert felavatására 1938-ban került sor. A romterületre zarándokolva a bazilika pillérmaradványait és a szentélyt lezáró apszis alapköveit láthatjuk, továbbá a Pipo-tornyot és a bazilika déli oldalán elhelyezkedő kerengő egy részét. Kőlapok jelzik több királyi pár sírhelyét, az előkerült csontvázakat magában foglaló osszáriumot pedig kőkereszttel díszített dombormű jelöli. A honfoglalás 1100. évfordulójára, 1996-ban restaurálták Aba-Novák Vilmosnak a mauzóleumban látható nagyméretű történelmi szekkóját, amely a Szent Korona és a Szent Jobb történetét mutatja be. A Középkori Romkert áprilistól október végéig látogatható.8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.

Nyitva tartás:I.4-IV.30., X.1-XII.22.: Kedd-Pént 10:00-14:00, Szom-Vas 14:00-18:00, V.1-IX.30.: Szer-Pént 10:00-16:00, Szom-Vas 12:00-18:00

+36 22 315 583
www.szikm.hu
titkarsag@szikm.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
712
Kiskönyvtár
309-310 Nemzeti Emlékhely

TEMATIKA

A ajánlatai

Ezt is a háború hozta…

XVII. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó

A sajtótájékoztatóval egybekötött sajtónyilvános szakmai eseményt ezúttal 2019. szeptember 23-án, Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban rendezi meg a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ.

Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Szentendre


Kortársak – sorstársak?

Kiállításmegnyitó

A rendkívül izgalmas kiállítást szeptember 13-án, pénteken 17 órakor Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója nyitja meg.

Molnár C. Pál Műterem-múzeum
Budapest


Szobori búcsú Ópusztaszeren

Szeptember 8-án, vasárnap felidézzük az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban a régi Szobori búcsúk hangulatát: a környékbeliek fogatokon, kordékon, lovaskocsikon érkeznek a búcsúra.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Ópusztaszer


Lajta Gábor | Az ajtón túl

Festmények 1985–2019

A ki­ál­lí­tás­ban a mű­ter­mi mo­del­lek után fes­tett akt­ké­pek, az akt­té­ma „mi­to­ló­gi­ai” ak­va­rell­jei, a kon­cert- és éj­sza­kai képek nagy és egé­szen kis mé­re­tű da­rab­jai sze­re­pel­nek, va­la­mint egy vá­lo­ga­tás Az orosz­lán nyel­ve című so­ro­zat da­rab­ja­i­ból.

Műcsarnok
Budapest


Konkoly Gyula | 68 – 78

A gaz­dag és szer­te­ága­zó élet­mű­vet fel­vo­nul­ta­tó Kon­koly Gyula, az Ipar­terv ge­ne­rá­ció egyik leg­is­mer­tebb kép­vi­se­lő­je, a leg­kü­lön­fé­lébb avant­gárd és ne­o­avant­gárd kí­sér­le­te­ket kö­ve­tő­en tért vissza a fi­gu­ra­tív fes­té­szet­hez.

Műcsarnok
Budapest


A vágy titokzatos tárgyai

Szotyory László kiállítása

Ezen a nagy­sza­bá­sú tár­la­ton be­mu­ta­tás­ra ke­rü­lő fest­mé­nyek az élet­mű­nek azt a sze­le­tét kép­vi­se­lik, amely­ben az új fes­té­szet­től a poszt­mo­dern ha­gyo­má­nyo­kon ke­resz­tül ívelő ér­zé­ki fes­tés­mód mint lét­fosz­tott eg­zisz­ten­cia je­le­nik meg.

Műcsarnok
Budapest